• html5 slideshow
1


ประวัติโรงเรียน

       ในปีพุทธศักราช 2534  นายทองหล่อ ซุ้ยวงค์ษา  ผู้บริหารโรงเรียนเมืองนครนายก  ในขณะนั้นได้ก่อตั้งโรงเรียนสาขา  ขึ้นที่ตำบลศรีจุฬา  ในนามโรงเรียนเมืองนครนายก สาขาบางปรัง  โดยให้ นายมุนี พันธุ์ศิริ  เป็นผู้ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน ได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดบางปรังเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว  เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็นปีแรก  มีนักเรียนจำนวน 75 คน  โดยมีคณะครู - อาจารย์  โรงเรียนเมืองนครนายก เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลศรีจุฬา เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยบ้านบางปรัง ผู้ใหญ่ลำพึง แดงปุ่น และเจ้าอาวาสวัดบางปรัง มาช่วยทำการสอนนักเรียน ในต่อมามีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  


สถานที่เรียนชั่วคราวคับแคบ สภาตำบลศรีจุฬา ได้จัดหาที่ดินสาธารณะประโยชน์ และจังหวัดนครนายกได้อนุมัติให้สร้างเป็นโรงเรียนมีเนื้อที่จำนวน 50 ไร่

         วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2536 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งให้ทางโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำตำบล  พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น   "โรงเรียนมัธยมศรีจุฬา" และกรมสามัญศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งให้  นายมุนี พันธุ์ศิริ เป็นครูใหญ่คนแรก มีครู - อาจารย์ จำนวน 4 คน แต่ในขณะนั้นก็ยังไม่มีอาคารเรียน

 

         จนกระทั่ง พลอากาศเอก วีระพงษ์ สิงหเสนี ซึ่งมีบ้านพักส่วนตัวอยู่ที่หมู่บ้านบางปรัง หมู่ 11 ตำบลศรีจุฬา ได้ให้ความอนุเคราะห์ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ถาวรแห่งแรก มีชื่อว่า " อาคารสิงหเสนี " เป็นอาคารขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 53 เมตร รวมเป็นเงินบริจาคค่าก่อสร้างและอุปกรณ์ประกอบทั้งสิ้น 754,900 บาท และได้ทำการมอบ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2537

 

 

         วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนมัธยมศรีจุฬาเป็นการส่วนพระองค์

         วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ อาคารเรียน ก ( ปัจจุบันเป็นอาคารแก้วกิตติ ) นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ซึ่งยังความปลื้มปิติ แก่พสกนิกร ชาวตำบลศรีจุฬาตลอดมา

 

 

         วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน