• html5 slideshow
1


ทำเนียบผู้บริหาร

นายมุนี พันธุ์ศิริ
ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
เริ่มรับตำแหน่ง 2537-2542

 


 

นายสุพจน์ สะอาดใจ
ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
เริ่มรับตำแหน่ง 2542-2543

 


 

นายสัณห์ จาตุรพงศ์
ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
เริ่มรับตำแหน่ง 2543-2544

 


 

นายบัญชา วีระพันธ์
ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
เริ่มรับตำแหน่ง 2544-2545

 


 

 
นางชมภู เกษมสุข
ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
เริ่มรับตำแหน่ง 2545-2548

 


 

นายนุภาพ ถาวรเจริญ
ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
เริ่มรับตำแหน่ง 2548-ปัจจุบัน