• html5 slideshow
1


ผู้บริหารโรงเรียน


นายนุภาพ ถาวรเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

นายบัญชา รุ่งโรจน์
ทำหน้าที่รองฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายมนูกิจ บ้านเล้า
ทำหน้าที่รองฯ ฝ่ายบุคคล

นางสาวบุษบา อามีน
ทำหน้าที่รองฯ ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายเสฎฐวุฒิ จันทะมณี
ทำหน้าที่รองฯ ฝ่ายบริหารวิชาการ