• html5 slideshow
1


1.ฝ่ายบริหารทั่วไป


นายบัญชา รุ่งโรจน์
รองฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการ

1. บริหารทั่วไป


นางจารุวรรณ มงคลมะไฟ
1.หัวหน้างานสารบรรณ
2.หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา

2. ปกครองนักเรียน


นายบัญชา รุ่งโรจน์
1.หัวหน้างานปกครองนักเรียน
2.หัวหน้างานส่งเสรมกิจการนักเรียน
3.หัวหน้าสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป

นายนิยม มงคลมะไฟ
3.หัวหน้างานเครือข่ายทางการศึกษาฯ
4.หัวหน้างานรับนักเรียน

นางสาวสำรวย เครือหอม
4.หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

นายธงไชย ใจผดุงวงศ์
5.หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายมนูกิจ บ้านเล้า
5.หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายบัญชา รุ่งโรจน์
6.หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์

นางสาวพินทุสร หาญวีรกุล
6.หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

นางสาวละมัย โชคชัย
7.หัวหน้างานสหกรณ์ร้านค้า

นายศักดิ์ดา วงษ์ยาแดง
7.หัวหน้างานเวรยามรักษาความปลอดภัย

นางสาวสำรวย เครือหอม
8.หัวหน้างานโครงการอาหารกลางวัน
 

นางรัชนี วิจิตรโท
10.หัวหน้างานระบบดูแลนักเรียน
 

นายศักดิ์ดา วงษ์ยาแดง
11.หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา