• html5 slideshow
1


ฝ่ายบริหารวิชาการ

1.งานอำนวยการวิชการ

 


นายเสฏฐวุฒิ จันทะมณี
ทำหน้าที่รองฯ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายอรรถวุฒิ บรรเลงการ
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารวิชาการ

2.คณะกรรมการกลุ่มงาน/หัวหน้างาน

     2.1 กลุ่มงานประกันคุณภาพ


1.นายอรรถวุฒิ บรรเลงการ
หัวหน้างานประกันคุรภาพการศึกษา

2.นางสาวจันทิมา ปะกำแหง
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา

     2.2 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้


1.นางสาวจันทิมา ปะกำแหง
- หัวหน้างาน พัฒนาหลักสูตร
- หัวหน้างานพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
- หัวหน้างานตารางสอน

4.หัวหน้างานรับนักเรียน

2.นายอรรถวุฒิ บรรเลงการ
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

      2.3 กลุ่มงานทะเบียนวัดผล


1.นางสาวอ้อยใจ วรขันธ์
- หัวหน้างานทะเบียน
- หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

2.นายอรรถวุฒิ
ผุ้ช่วยงานทะเบียนวัดผล

      2.4 กลุ่มงานสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


2.4.1 นายเสฎฐวุฒิ จันทะมณี
หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้

1.นางเบญจมาศ รอดศิริ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2.นางสาวจันทิมา ปะกำแหง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3.นางสาวพัชญ์ทิพา จันทา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศสาตร์

4.นายเสฏฐวุฒิ จันทะมณี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนะ

5.นายมนูกิจ บ้านเล้า
หัวหน้ากลุ่มสาระการเียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

6.นายธงไชย ใจผดุงวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

7.นางสาวสำรวย เครือหอม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี่

8.นายบัญชา รุ่งโรจน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ