• html5 slideshow
1


วิทยาศาสตร์

นางสาวพัชญ์ทิพา จันทา
หัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครู

 

นางสาวละมัย  โชคชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครู  

 

นางสาวบุุษบา อามีน
ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ

 

นายศักดิ์ดา วงษ์ยาแดง
ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ 

 

นางสาวศุทธินี  คงสมจิตร
ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย