• html5 slideshow
1


สุขศึกษาและพลศึกษา

นายมนูกิจ บ้านเล้า
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ตำแหน่ง ครู

 

นางรัชนี วิจิตรโท
ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

 

นางสาวบุญรอด เชื้อทอง
ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง