• html5 slideshow
1


ภาษาต่างประเทศ

นายบัญชา รุ่งโรจน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 

นางปาจรีย์ โพธิ์ศรี
ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครู 

 

นางสาวอัญมณี อินทรสกุล
ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย