• html5 slideshow
1


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายบัญชา รุ่งโรจน์ 
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ

 

นางรัชนี วิจิตรโท
ผู้ช่วยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตำแหน่ง ครู ชำนายการพิเศษ

 

นางพินทุสร  หาญวีะกุล
ผู้ช่วยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย