นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 


          ในปีพุทธศักราช 2534  นายทองหล่อ ซุ้ยวงค์ษา  ผู้บริหารโรงเรียนเมืองนครนายก  ในขณะนั้นได้ก่อตั้งโรงเรียนสาขา  ขึ้นที่ตำบลศรีจุฬา  ในนามโรงเรียนเมืองนครนายก สาขาบางปรัง  โดยให้ นายมุนี พันธุ์ศิริ  เป็นผู้ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน ได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดบางปรังเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว  เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็นปีแรก  มีนักเรียนจำนวน  75  คน  โดยมีคณะครู - อาจารย์  โรงเรียนเมืองนครนายก เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลศรีจุฬา เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยบ้านบางปรัง ผู้ใหญ่ลำพึง แดงปุ่น และเจ้าอาวาสวัดบางปรัง มาช่วยทำการสอนนักเรียน ในต่อมามีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สถานที่เรียนชั่วคราวคับแคบ สภาตำบลศรีจุฬา ได้จัดหาที่ดินสาธารณะประโยชน์ และจังหวัดนครนายกได้อนุมัติให้สร้างเป็นโรงเรียนมีเนื้อที่จำนวน 50 ไร่

                  


           วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2536 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งให้ทางโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำตำบล  พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น   "โรงเรียนมัธยมศรีจุฬา"   และกรมสามัญศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งให้  นายมุนี พันธุ์ศิริ เป็นครูใหญ่คนแรก มีครู - อาจารย์ จำนวน 4 คน แต่ในขณะนั้นก็ยังไม่มีอาคารเรียน

                                                                                                                                                                 


            จนกระทั่ง  พลอากาศเอก  วีระพงษ์ สิงหเสนี  ซึ่งมีบ้านพักส่วนตัวอยู่ที่หมู่บ้านบางปรัง หมู่ 11 ตำบลศรีจุฬา ได้ให้ความอนุเคราะห์ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ถาวรแห่งแรก มีชื่อว่า   " อาคารสิงหเสนี "  เป็นอาคารขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 53 เมตร รวมเป็นเงินบริจาคค่าก่อสร้างและอุปกรณ์ประกอบทั้งสิ้น  754,900 บาท   และได้ทำการมอบ ในวันที่ 20 พฤษภาคม  2537

     

               วันที่  30  พฤษภาคม  พ.ศ. 2537   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   เสด็จเยี่ยมโรงเรียนมัธยมศรีจุฬาเป็นการส่วนพระองค์
                วันที่  26  ธันวาคม  พ.ศ. 2537  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ อาคารเรียน ก ( ปัจจุบันเป็นอาคารแก้วกิตติ ) นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้   ซึ่งยังความปลื้มปิติ แก่พสกนิกร ชาวตำบลศรีจุฬาตลอดมา
                                                                                                                                                                        

             วันที่  25  มกราคม  พ.ศ. 2538   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน
                                  

                วันที่  9  พฤศจิกายน  2550   ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประทานนามโรงเรียนใหม่   จากเดิมชื่อ   " โรงเรียนมัธยมศรีจุฬา "  เป็น  “ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ”  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ คณะครู นักเรียน ตลอดจน
ชาวตำบลศรีจุฬาเป็นล้นพ้น
            ปัจจุบันมี นายนุภาพ ถาวรเจริญ   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูจำนวน 25คน ครูพิเศษ 2 คน  มีนักการภารโรงจำนวน 1 คน มียามจำนวน 1 คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น 29 คน

                                                
               

 
   
   
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครนายก
ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ 12  ตำบลศรีจุฬา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก  26000  โทรศัพท์/แฟกซ์  037-388275
©2014 by www.urw.ac.th